Финансови отчети

30-10-2019 Тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 30-09-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100023113.

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за състоянието на обезпечението

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем

30-10-2019 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2019 г.

Допълнителна информация

Финансов отчет по МСС

Вътрешна информация

Информация по Регламент 596/2014 към 30.09.2019 г.

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Декларации от отговорните лица

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Междинен доклад за дейността

30-07-2018 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018 г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018г.

Финансов отчет по МСС *

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *

Допълнителна информация *

Информация чл.7 регламент 596 МФО

Вътрешна информация *

Декларации от отговорните лица *

Междинен доклад за дейността *

30-04-2018 Тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 31-03-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100023113.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 31-03-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100023113.

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за състоянието на обезпечението

30-04-2018 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2018 г.

Вътрешна информация

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Декларации от отговорните лица

Информация чл.7 регламент 596 МФО

Междинен доклад за дейността

Финансов отчет по МСС

Допълнителна информация

АРХИВ >>>