Публична информация

07-04-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100 е, ал.1, т.3, буква "г" от ЗППЦК за извършено лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA

AZALIA I_Uvedomlenie plateni lihvi obligacia_ 07.07.2021

04-01-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Азалия I ЕАД относно промяна в устава на дружеството:

На основание чл.100ш, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че промените в устава на Азалия I ЕАД, приети на проведеното на 11.12.2020 г. заседание на Управителния съвет на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД -едноличен собственик на капитала на дружеството са обявени и вписани по партидата на Дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 31.12.2020 г. под № 20201231120554."

Актуален учредителен акт, вписан в Търговския регистър на 31.12.2020

Актуален статус в ТР към 04.01.2020

23-12-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100е, ал.1, т.3, буква „г“ от ЗППЦК за извършено лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA.

Уведомление платени лихви облигация

17-06-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц, ал.2, т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява: Чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 106 875 /сто и шест хиляди осемстотин седемдесет и пет/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA.

08-05-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

АЗАЛИЯ I ЕАД,ЕИК 201717688, представя Документ за актуализация на проспект на емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100023113

Документ за актуализация на проспекта

27-04-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме ви, че на проведено на 23.04.2020 г. извънредно Общо събрание на облигационерите на “АЗАЛИЯ I” ЕАД за промени в условията по облигационната емисия на дружеството с ISIN код BG2100023113, беше взето решение за следните промени:

1.1. Удължаване срока на облигационната емисия до месец декември 2025г. 1.2. Установяване на гратисен период за главнични плащания до м. декември 2021г. 1.3. Промяна на размера за плащанията по облигационния заем, като непогасена главница в размер на 4 750 000 евро да бъде разсрочена на пет равни вноски, както следва:

  • м. декември 2021 г. - 950 000 Евро

  • м. декември 2022 г. - 950 000 Евро

  • м. декември 2023 г. – 950 000 Евро

  • м. декември 2024 г. – 950 000 Евро

  • м. декември 2025 г. – 950 000 Евро

Прикачени файлове:

Протокол от Общо събрание на облигационерите на 23.04.2020 г.

Информационен документ, съгласно чл.100б, ал. 7 от ЗППКЦ

1.4. Всички останали параметри по облигационния заем остават непроменени

07-04-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Азалия I ЕАД представя покана за свикване на Общо събрание на облигационерите и материали:

Покана за Общо събрание на облигационерите на 23.04.2020 г.

Материали - образец на пълномощно

30-03-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Азалия I ЕАД относно удължени срокове финансова информация 2020 г.

Уведомление удължени срокове финансова информация през 2020 г.

30-12-2019 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц, ал.2, т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява: Чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 107 160 /сто и седем хиляди сто и шестдесет/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA.

22-12-2019 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ: В изпълнение на Регламент 596 (ЕС)/2014 г. и Наредба №2 на КФН, СД на емитента АЗАЛИЯ I ЕАД с ЕИК 202717688 уведомява, че на 19.12.2019 г. под № 20191219113606 в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на дружеството са отразени промяната в членския състав и новия мандат на Съвета на директорите.

Актуален статус в ТР на Азалия I ЕАД към 19.12.2019 г.

14-06-2019 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц, ал.2, т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 106 560 /сто и шест хиляди петстотин и шестдесет/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA.

27-12-2018 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц, ал.2, т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на 27.12.2018 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено плащане на главница в размер на левовата равностойност на 500 000 /петстотин хиляди/ евро и лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 118 440.00 /сто и осемнадесет хиляди четиристотин и четиридесет/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA.

15-06-2018 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на 15.06.2018г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева в размер на левовата равностойност на 117 780.00 /сто и седемнадесет хиляди седемстотин и осемдесет/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA.

15-12-2017 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на 15.12.2017г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева в размер на левовата равностойност на 129 720.00 /сто двадесет и девет хиляди седемстотин и двадесет/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 500 000/петстотин хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA.

15-06-2017 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 129 000.00 / сто двадесет и девет хиляди / евро.

15-12-2016 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление по реда на чл.33 ал.1 т.3 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на 14.12.2016 чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 135 000 /сто тридесет и пет хиляди/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113 и борсов код 1AZA.

АРХИВ >>>