Финансови отчети

30-10-2020 Тримесечен отчет за периода 01-01-2020 -- 30-09-2020 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100023113.

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за състоянието на обезпечението

30-10-2020 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2020 г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2020г.

Допълнителна информация

Вътрешна информация

Междинен доклад за дейността

Информация по Регламент 596/2014 към 30.06.2020

Декларации от отговорните лица

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Финансов отчет по МСС

30-09-2020 Тримесечен отчет за периода 01-01-2020 -- 30-06-2020 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100023113.

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за състоянието на обезпечението

30-09-2020 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2020 г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2020г.

Допълнителна информация

Вътрешна информация

Междинен доклад за дейността

Информация по Регламент 596/2014 към 30.06.2020

Декларации от отговорните лица

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Финансов отчет по МСС

30-09-2020 Тримесечен отчет за периода 01-01-2020 -- 31-03-2020 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100023113.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2020 -- 31-03-2020 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100023113.

Отчет за състоянието на обезпечението

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем

30-09-2020 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2020 г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2020 г.

Вътрешна информация

Информация по Регламент 596/2014 към 31.03.2020

Финансов отчет по МСС

Междинен доклад за дейността

Допълнителна информация

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Декларации от отговорните лица

31-07-2020 Годишен отчет за 2019г.

Азалия I ЕАД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.

Прикачени файлове:

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *

Одиторски доклад *

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *р

Декларация одитори чл.100н ал.4 т.3 от ЗППЦК

Заверен от регистриран одитор финансов отчет *

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *

30-01-2020 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2019г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2019г.

Вътрешна информация

Информация по Регламент 596/2014 към 31.12.2019

Финансов отчет по МСС

Декларации от отговорните лица

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Междинен доклад за дейността

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Допълнителна информация

30-10-2019 Тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 30-09-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100023113.

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за състоянието на обезпечението

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем

30-10-2019 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2019 г.

Допълнителна информация

Финансов отчет по МСС

Вътрешна информация

Информация по Регламент 596/2014 към 30.09.2019 г.

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Декларации от отговорните лица

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Междинен доклад за дейността

30-07-2019 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2019г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2019г.

Прикачени файлове:

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Финансов отчет по МСС

Декларации от отговорните лица

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по Регламент 596/ 2014 към 30.06.2019 г.

Допълнителна информация

30-07-2019 Тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 30-06-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100023113.

Тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 30-06-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100023113.30-07-

Прикачени файлове:

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем

Отчет за състоянието на обезпечението

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

30-04-2019 Тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 31-03-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100023113.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 31-03-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100023113.

Прикачени файлове:

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за състоянието на обезпечението

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем

30-04-2019 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2019г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2019г.

Прикачени файлове:

Вътрешна информация

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Финансов отчет по МСС

Информация по чл.7 от Регламент 596/ 2014г. към 31032019

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Декларации от отговорните лица

Междинен доклад за дейността

Допълнителна информация

31-03-2019 Годишен отчет за 2018г.

Азалия I ЕАД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.

Прикачени файлове:

Одиторски доклад

Заверен от регистриран одитор финансов отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Декларация одитори чл. 100н ал. 4 т. 3 от ЗППЦК

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

30-01-2019 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2018г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2018г.

Прикачени файлове:

Информация по чл.7 от Регламент 596/2014г. към 31 12 2018г.

Допълнителна информация

Декларации от отговорните лица

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Финансов отчет по МСС

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

30-01-2019 Тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 31-12-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100023113.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 31-12-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100023113.

Прикачени файлове:

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за състоянието на обезпечението

30-10-2018 Тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 30-09-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100023113.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 30-09-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100023113.

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем

Отчет за състоянието на обезпечението

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

30-10-2018 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2018г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2018г.

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл.7 от Регламент 596/2014г. към 30 09 2018 г.

Допълнителна информация

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Декларации от отговорните лица

30-07-2018 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018 г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018г.

Финансов отчет по МСС *

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *

Допълнителна информация *

Информация чл.7 регламент 596 МФО

Вътрешна информация *

Декларации от отговорните лица *

Междинен доклад за дейността *

30-04-2018 Тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 31-03-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100023113.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 31-03-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100023113.

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за състоянието на обезпечението

30-04-2018 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2018 г.

Вътрешна информация

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Декларации от отговорните лица

Информация чл.7 регламент 596 МФО

Междинен доклад за дейността

Финансов отчет по МСС

Допълнителна информация

АРХИВ >>