For_site_Thermal_water.jpg

Минералната вода в Св. Св. Константин и Елена

Експертна Балнеологична оценка на минерална вода от „сондаж №Р-2х“, Район „Североизточна България“ – област Варна, област Добрич и област Шумен, намиращ се в източната част на к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр.Варна.

Минералната вода от „сондаж №Р-2х“ район „Североизточна България“ – обл. Варна, обл. Добрич и обл. Шумен, намиращ се в източната част на к.к. Св. Св. Константин и Елена /непосредствено до плажната ивица/ се характеризира като хипертермална, минерализирана – с обща минерализация 596 мг/л, хидрокарбонатна натриево-калциево-магнезиева вода, без санитарно-химични и микробиологични признаци на замърсяване, съгласно Протокол №212 от 15.08.2016г. на Специализирана лаборатория за анализ на минералните води към Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД гр.София и Протокол №ЛИК-П 1950 от 27.07.2016г. на Лабораторен Изпитвателен Комплекс/ЛИК/ при Регионална Здравна Инспекция /РЗИ/ Варна.

Показателите от микробиологичното изледване /Протокол №ЛИК-П 1950 от 01.08.2016г. на Лабораторен Изпитвателен Комплекс/ЛИК/ при РЗИ Варна/ са в границите на нормите за минерални води. Съгласно Протоколи за контрол на радиологичните показатели на вода № W 435a и № W 435b от 24.11.2016г. на Орган за контрол от вид А при Национален център за радиобиология и радиационна защита /НЦРРЗ/, радиологичните показатели съответстват на изискванията посочени в Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (ДВ, бр.79 от 1987г., посл. изм. бр.70 от 2004г.).

Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода от „сондаж №Р-83х“, се определят от нейната минерализация и наличието на хидрокарбонатни, калциеви, натриеви и магнезиеви йони, и от наличието на метасилициева киселина в колоидално състояние.

На база на физико-химичния анализ и проведените проучвания с минералната вода, използвана в Медикъл СПА център Азалия, к.к. Св. Св. Константин и Елена е установено, че тя е благоприятна за:

Външно балнеолечение и балнеопрофилактика при следните заболявания:

  • опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания - артрити, спондилоартрити, артроза, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилоартрит и др.); периферната нервна система ( дископатии, радикулити, плексити и др.);
  • ортопедични и травматологични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния); кожни (хронични неспецифични дерматити, атопични дерматити и др.);
  • гинекологични (хронични неспецифични аднексити и др.).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ за външно балнеолечение:

  • Специфични заболявания
  • Онкологични заболявания
  • Инфекциозни заболявания
  • Заболявания в остър стадий и декомпенсирана функция на органи и системи
  • ХИБС – ритъмни нарушения
  • Епилепсия

Минералната вода може да бъде използвана за хигиенни и спортни-рекреационни цели след съответното темпериране.

Аниони
Флуор (F)mg/l0,43
Хлориди (Cl)mg/l64,41
Сулфати (SO4)mg/l36,21
Карбонати (CO4)mg/l< 6,00
Хидрокарбонати (HCO3)mg/l328,48
Нитрати (NO3)mg/l< 1,00
Диазотен оксид (NO2)mg/l< 0,05
Катиони
Амоний (Nh4)mg/l< 0,05
Литий (Li)mg/l< 0,05
Натрий (Na)mg/l49,24
Калий (K)mg/l5,49
Калций (Ca)mg/l53,11
Магнезий (Mg)mg/l32,83
Желязо – общо (Fe)mg/l0,05
Манган (Mn)mg/l0,01
Микроелементи
Алуминийmg/l0,07
Арсенmg/l< 0,010
Антимонmg/l< 0,005
Кадмийmg/l< 0,005
Хромmg/l< 0,005
Медmg/l< 0,050
Никелmg/l< 0,005
Оловоmg/l< 0,010
Селенmg/l< 0,010
Цинкmg/l< 0,010
Барийmg/l0,084
Борmg/l0,233
Характеристики
Обща минерализацияmg/l596
pHmg/l7,79
ЕлектропроводимостµS/cm694
Сух остатък при 180 Cmg/l386
Метасилициева киселинаmg/l25,55
Сероводородmg/l< 0,05

Балнеологична оценка на минералната вода от Министерство на Здравеопазването